KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından sağlanan hizmet ve ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD ŞTİ’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. birimleri ve internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. internet sayfamızı kullandığınızda, ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD ŞTİ’ni ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ.tarafından;

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
 • ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket ve ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
 • Hizmet ve tekliflerin sunulması,
 • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD ŞTİ’nin ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
 • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’ e destek hizmetinin sağlanması,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 • ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, ÜRKMEZ LTD ŞTİ’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, ÜRKMEZ LTD ŞTİ tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;

 • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,
 • Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD ŞTİ ’ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ. tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, https://urkmezsacdemir.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından farklı yollardan (ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. merkezi, diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları, internet siteleri, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD ŞTİ’ ne iletmeniz durumunda, ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD ŞTİ’ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD ŞTİ’ nin veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
 • Eğer ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
 • Eğer ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
 • Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ. LTD ŞTİ’ ne iletebilirsiniz. Bu çerçevede ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD. ŞTİ.’ ne Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, https://urkmezsacdemir.com adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;

 • Islak imzalı bir nüshasını Yayla Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:91, 34944 Tuzla, İstanbul, Türkiye adresine şahsen elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak, info@urkmezsacdemir.com adresine e-posta ile iletebilir, ya da
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, başvuru yapmak istediğiniz şirketin, ekteki listede yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

ÜRKMEZ SAC&DEMİR TİCARET LTD ŞTİ’ nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.